Єдиний внесок: Пільги для підприємств, що використовують працю інвалідів

субота, 25 серпня, 2012

Запитання:

Чи передбачено Законом про ЄВСС окремі ставки єдиного внеску для підприємств, на яких працюють інваліди?

Відповідь:

Так, передбачено. У п.13 ст.8 Закону про ЄВСС (Закон України від 08.07.2010р. № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») зазначено, що єдиний внесок для підприємств, уста­нов і організацій, в яких працюють інваліди, вста­новлюється у розмірі 8,41 відсотка від бази нараху­вання єдиного внеску для працюючих інвалідів. Нині при нарахуванні страхових внесків до ПФУ юридичними особами — роботодавцями, у яких пра­цюють інваліди, застосовується ставка 4 відсотки від суми витрат на оплату праці працюючих інвалідів (абзац п’ятий п.1 ст.4 Закону № 400 Закон України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР «Про збір на обоє ‘язкове державне пенсійне страхування»). При нараху­ванні страхових внесків до інших фондів пільгових ставок не передбачено, а тому застосовуються за­гальні:

♦    1,4 відсотка — до ФСС з непрацездатності (п.1 ст.1 Закону № 22 ІЗ Закон України від 11.01.2001 р. № 2213-Ш «Про розмір внесків на деякі види загальнообов ‘язкового державного соціаль­ного страхування»);

♦      1,6 відсотка — до ФСС на випадок безробіття (п.2 ст.1 Закону № 2213);

♦      від 0,56 до 13,50 відсотка (залежно від класу І професійного ризику виробництва) — до ФСС від І нещасного випадку (ст. 1 Закону № 2272 Закон України від 22.02.2001 р. № 2272-Ш «Про стра­хові тарифи на загальнообов ‘язкове державне соціальне стра­хування від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ).

Отже, залежно від класу професійного ризику загальний розмір страхових внесків для зазначених роботодавців сьогодні становить від 7,56 до 20,5 відсотка від суми витрат на оплату праці працюючих інвалідів. А з наступного року підпри­ємства з меншим класом професійного ризику І (з 1 по 30) сплачуватимуть єдиний внесок у дещо більшому розмірі порівняно із загальною сумою страхових внесків, які нараховуються ними до фондів державного соціального страхування нині. А от підприємствам з іншими класами професійного ризику пощастить більше. Щоправда, таку оцінку можна давати лише умовно, адже на фактичний розмір внеску впливає не лише роз­мір ставки, а й порядок визначення бази для нарахування внеску. А вона не буде абсолютно іден­тичною базам, які застосовуються нині для нарахування страхових внесків окремо для кожного фонду.

Щодо громадських організацій інвалідів, в шких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків від загальної чисельності працюючих, то для них теж передбачено окрему ставку для нарахування єдиного внеску — 5,5 відсотка від бази нарахування (п.14 ст.8 Закону про ЄВСС). А для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків від загальної чисельності працюючих, передбачено ставку 5,3 відсотка від бази нарахування. При цьому для зазначених під­приємств та організацій установлено умову — фонд оплати праці інвалідів повинен становити не менш як 25 відсотків від суми загальних ви­трат на оплату праці. Якщо порівнювати розмі­ри чинних нині ставок страхових внесків для за­значеної категорії роботодавців з розміром єди­ного внеску, який сплачуватимуть з наступного року, то можна сказати, що суми обов’язкових нарахувань на соціальне страхування для біль­шості громадських організацій інвалідів не змі­няться.

Розмір єдиного внеску, який буде утримуватись із суми нарахованої заробітної плати найманих пра­цівників — інвалідів на підприємствах УТОГ та УТОС, становитиме 2,85 відсотка від бази нараху­вання (п.7 ст.8 Закону про ЄВСС). А от із заробіт­ної плати решти працюючих інвалідів єдиний вне­сок утримуватиметься за загальною ставкою 3,6 від­сотка.Тобто у Законі про ЄВСС збережено чинний нині розмір страхових внесків, які утримуються із заробітної плати для найманих працівників, у тому числі й інвалідів.